Regulamin zakupów w sklepie internetowym VISIONSOPTYK

Sklep internetowy VSIONSOPTYK, umieszczony pod adresem www.visionsoptyk.pl, prowadzony jest przez firmę VISIONS OPTYK z siedzibą w Tarnowskich Górach. Firma posiada numer Regon 241606279 oraz numer NIP 7631921931

Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą VISIONSOPTYK (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 1. Sklep VISIONSOPTYK prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz za pośrednictwem sieci Internet . Zamówienia przyjmowane są przez stronę sklepu www.visionsoptyk.pl, telefonicznie (+48 32 724 18 88) lub e-mailem (sklep@visionsoptyk.pl).
 2. Realizujemy zamówienia z terenu całej Europy.
 3. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT. Klient może sam zmienić walutę na taką w jakiej zamierza płacić.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności Nabywcy.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Nabywcę na stronie sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia.
 7. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.
 8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 9. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Nabywca nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 10. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   
  • płatności elektroniczne – PRZELEWY24
  • przelew bankowy na konto Sklepu - 34 1140 2004 0000 3702 7632 9322
  • za pobraniem: należność pobiera kurier;

Zakupy w sklepie visionsoptyk.pl

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sprzedawcą.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych osobowych numeru telefonu oraz adresu e-mail Nabywcy, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep VISIONS OPTYK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 4 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2-3 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.
 5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół odbioru. Odpowiedni formularz posiada kurier. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
 6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu visionsoptyk.pll są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

Dostawy i zwroty

 1. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.
 2. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 4 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.
 4. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół odbioru. Odpowiedni formularz posiada kurier. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia niezgodności produktu z umową, Nabywca może żądać od doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także berze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.
 2. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym razie Nabywca ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do sprzedawcy.
 3. Nieodpłatność naprawy w rozumieniu pkt 1 oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 4. Przyjmuje się, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do otrzymanego od Nabywcy żądania określonego w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, iż uznał je za uzasadnione.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
Formularz odstąpienia od umowy

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@visionsoptyk.pl,
b. w formie pisemnej, na adres VISIONS OPTYK ul.Rynek 5a 42-600 Tarnowskie Góry

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Formularz oraz adres do zwrotu towaru:

Formularz <kliknij>

VISIONS OPTYK
Ul.Rynek 5a
42-600 Tarnowskie Góry

Postanowienia końcowe

 1. Sklep VISIONSOPTYK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu VISIONSOPTYK. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, obwiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowany zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2014